Bitcoin Prime Huvudsaklig bakgrundsbild

Användarvillkor

Webbplatsen är vår egendom och kallas här “vi”, “vår” eller “oss”.

Begreppet "du" används omväxlande för att hänvisa till användarna av denna webbplats och dess tillhörande tjänster, och alla andra besökare.

1. Bekräftelse

1.1 Alla användare/besökare bekräftar att de har läst, förstått och accepterat dessa användarvillkor vilket skapar ett juridiskt bindande avtal (“avtalet”).

1.2 Om du inte godkänner avtalet i dess helhet får du inte använda denna webbplats och dess tjänster.

1.3 Vi förbehåller oss den exklusiva rätten att neka personer tillgång till webbplatsens tjänster.

1.4 Du bekräftar att du är över arton (18) år gammal. Vi har inte för avsikt att marknadsföra våra tjänster till personer under arton (18) år. Personer under minimiåldern får inte tillgång till våra tjänster.

2. Avtalets räckvidd

2.1 Dessa användarvillkor reglerar alla åtgärder och relationer som en användare vidtar eller åtar sig på denna webbplats och är inte förhandlingsbara.

2.2 Vi förbehåller oss rätten att justera, ändra, radera eller lägga till i användarvillkoren när som helst.

2.3 Fortgående användning av webbplatsen medför ett underförstått avtal, och det är användarens ansvar att regelbundet kontrollera användarvillkoren för eventuella uppdateringar och ändringar.

3. Äganderätt

Vi äger alla upphovsrätter, varumärken och andra immateriella rättigheter till allt innehåll på denna webbplats. Vi har varumärken för vårt unika namn, vår logotyp och tillhörande grafik. Användning av sådana varumärken är strängt förbjudet.

4. Ansvarsfriskrivning och ansvarsbegränsning

4.1 Ansvarsfriskrivning

Vi garanterar inte att någon produkt eller tjänst som du får på webbplatsen eller genom våra tredjepartsleverantörer kommer att uppfylla dina krav. Webbplatsens innehåll, tjänster och alla andra produkter från tredje part som du får kan innehålla buggar, fel, problem eller andra begränsningar. Vi kan inte hållas ansvariga för tillgängligheten av den underliggande internetanslutningen när du går in på denna webbplats. Inga råd som erhållits från denna webbplats eller våra tjänster från tredje part ger upphov till en garanti som inte uttryckligen anges i avtalet.

4.2 Ansvarsbegränsning

Vi har inte något ansvar gentemot dig eller tredje part för några skador, vare sig direkta, indirekta, tillfälliga, följdskador eller andra, inklusive men inte begränsat till skador för utebliven vinst och andra immateriella förluster (även om vi har informerats om möjligheten av sådana skador). Om de tillämpliga lagarna inte tillåter en sådan ansvarsbegränsning ska vårt maximala ansvar gentemot dig under alla omständigheter alltid vara begränsat till ett maximalt antal bitcoin prime.

5. Juridisk varning

Vi varnar alla som försöker skada, manipulera, vandalisera eller på annat sätt störa denna webbplats drift att de därigenom kommer att bryta mot straffrättsliga och civilrättsliga bestämmelser. Vi kommer att vidta alla tillgängliga åtgärder som krävs för att sådana personer eller enheter som begått överträdelser ska få möta påföljderna för sina handlingar.

6. Webbplatser från tredje part

Vi ansvarar inte för tillgängligheten av webbplatser som tillhör tredjepartsleverantörer, för vilka vi kan tillhandahålla länkar till på vår webbplats. Vi godkänner inte, vi är inte ansvariga för och vi tar inte ansvar för användarvillkor, sekretesspolicyer, innehåll, produkter och annat material som finns på sådana webbplatser från tredje part.

7. Val av lag och forum

7.1 Detta avtal skall, i alla avseenden, tolkas och regleras i enlighet med de lagar som gäller för Bitcoin Prime.

7.2 Parterna ska i god tro försöka förhandla fram en lösning på alla tvister.

7.3 Om förhandlingarna misslyckas skall parterna överlämna tvisten till det forum som gäller Bitcoin Prime, som ska pröva kravet och avgöra frågan.

8. Säkerhet

Vi skall implementera rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att se till att vår webbplats är säker i enlighet med de risker som beaktas vid behandling av personuppgifter. När vi bedömer om säkerheten är lämplig skall vi beakta risknivån och de åtgärder som avses i artikel 32.1 i GDPR.