Główna grafika tła Bitcoin Prime

Regulamin

Ta strona internetowa jest naszą własnością – dalej łącznie jako „my”, „nasz” lub „nas”.

Pojęcie „Użytkownik” jest używane zamiennie w odniesieniu do użytkowników tej strony internetowej i związanych z nią usług, a także wszelkich innych osób odwiedzających.

1. Oświadczenie

1.1 Wszyscy użytkownicy/odwiedzający potwierdzają, że przeczytali, zrozumieli, zaakceptowali niniejsze warunki użytkowania jako wiążącą umowę prawną ("Umowa").

1.2 Jeśli nie zgadzasz się z umową w całości, nie możesz korzystać z tej strony i jej usług.

1.3 Zastrzegamy sobie wyłączne prawo do odmowy dostępu do usług niniejszej strony internetowej dowolnej osobie.

1.4 Użytkownik potwierdza, że ma ukończone osiemnaście (18) lat. Nie zamierzamy sprzedawać naszych usług osobom poniżej osiemnastego (18) roku życia. Osoby poniżej minimalnego wieku nie mogą korzystać z naszych usług.

2. Zakres umowy

2.1 Niniejszy regulamin określa wszelkie działania oraz relacje użytkownika z niniejszą stroną internetową i nie podlega negocjacjom.

2.2 Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany, modyfikacji, usuwania lub uzupełniania któregokolwiek z niniejszych warunków.

2.3 Dalsze korzystanie ze strony internetowej stanowi dorozumianą akceptację regulaminu, a obowiązkiem użytkownika jest częste sprawdzanie jego treści pod kątem wszelkich aktualizacji i zmian.

3. Prawa własności

Jesteśmy właścicielem odpowiednich praw autorskich, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej do wszystkich treści zawartych na tej stronie internetowej. Posiadamy znaki towarowe dla naszej unikalnej nazwy, logo i powiązanych elementów graficznych. Używanie takich znaków towarowych jest również surowo zabronione.

4. Zrzeczenie się odpowiedzialności i ograniczenia

4.1 Zastrzeżenie

Nie gwarantujemy, że jakikolwiek produkt lub usługa, którą otrzymasz poprzez naszą stronę internetową lub za pośrednictwem naszych zewnętrznych dostawców usług spełni Twoje wymagania. Zawartość strony internetowej, usługi, a także wszelkie inne produkty stron trzecich, które otrzymasz mogą zawierać błędy, pomyłki, problemy lub inne ograniczenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakość połączenia internetowego związanego z dostępem do tej strony internetowej. Żadna porada uzyskana na tej stronie internetowej lub w ramach usług stron trzecich nie stanowi podstawy do udzielenia gwarancji, która nie została wyraźnie określona w umowie.

4.2 Ograniczenie odpowiedzialności

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne lub przykładowe, w tym między innymi za utratę zysków i inne straty niematerialne (nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód). Jeśli obowiązujące przepisy prawa nie zezwalają na takie ograniczenie odpowiedzialności, nasza maksymalna odpowiedzialność wobec użytkownika będzie zawsze ograniczona do maksymalnych możliwości Bitcoin Prime.

5. Ostrzeżenie prawne

Ostrzegamy, że każda osoba, która będzie próbować uszkodzić, manipulować, wandalizować lub w inny sposób zakłócać działanie nieniejszej strony internetowej, naruszy prawo karne i cywilne. Podejmiemy wszelkie dostępne środki zaradcze niezbędne do doprowadzenia takich osób lub podmiotów do stawienia czoła karom za ich działania.

6. Strony internetowe podmiotów trzecich

Nie ponosimy odpowiedzialności za dostępność stron internetowych należących do podmiotów trzecich, do których linki możemy udostępniać na naszej stronie internetowej. Nie popieramy, nie jesteśmy odpowiedzialni ani nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek warunki, politykę prywatności, treści, produkty i inne materiały dostępne na takich stronach internetowych osób trzecich.

7. Wybór prawa i miejsca postępowania

7.1 Niniejsza umowa będzie interpretowana i nadzorowana we wszystkich aspektach zgodnie z prawem Bitcoin Prime.

7.2 Strony będą starały się w dobrej wierze wynegocjować rozstrzygnięcie wszelkich roszczeń lub sporów.

7.3 Jeśli negocjacje nie przyniosą skutku, strony przekażą spór/roszczenie do Bitcoin Prime w celu rozpatrzenia go i rozstrzygnięcia sprawy.

8. Bezpieczeństwo

Wdrożymy rozsądne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo naszej strony internetowej zgodnie z ryzykiem branym pod uwagę przy przetwarzaniu danych osobowych. Przy określaniu stosowności zabezpieczeń uwzględnimy poziom ryzyka oraz środki wymienione w Art. 32 Ust. 1 GDPR.